Privacyverklaring

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NLBeveiliging.nl V.O.F. (KvK nummer 71368388), hierna aan te duiden als NLBeveiliging.nl.

Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld klant of leverancier van NLBeveiliging.nl.

Verwerking van persoonsgegevens door NLBeveiliging.nl

Voor NLBeveiliging.nl is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. NLBeveiliging.nl vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren.

NLBeveiliging.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door NLBeveiliging.nl verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), samenwerkingsrelaties met opdrachtnemers en contracten met leveranciers;
 2. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 5. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 6. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 7. Het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 8. Voor het verbeteren van onze website en dienstverlening;
 9. Bewaking/beveiliging en om betrokkenen te beschermen.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 1. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”);
 2. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 3. De behartiging van gerechtvaardigde belangen van [naam organisatie] of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Persoonsgegevens

Voor de uitvoering van onze diensten hebben we persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de dienst die wij voor uw verrichten. Alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de desbetreffende dienstverlening zullen door ons worden verwerkt. De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam;
 • Achternaam – voorletter(s) – voorna(a)m(en);
 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Geslacht;
 • Functie;
 • Nationaliteit;
 • Financiële gegevens;
 • Bank- en betaalgegevens;
 • Inlog- en accountgegevens;
 • Bestelnotities;
 • Beeld- en geluidopnames.

Gerechtvaardigd belang Cameratoezicht

Voor de hiervoor als negende genummerde doeleinde beroept NLBeveiliging.nl zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van NLBeveiliging.nl is in die gevallen in het volgende gelegen:

 • de betreffende verwerking van persoonsgegevens door middel van cameratoezicht is noodzakelijk voor de bewaking/beveiliging van het pand met daarin alle aanwezige zaken aan de Stater 28 (5737 RV) te Lieshout alsmede ter bescherming van haar betrokkenen.

Rechten betrokkenen

Betrokkenen zijn op de hoogte dat er in het pand camera’s aanwezig zijn doordat er op de voordeur van het pand een waarschuwingsbord hangt. Daarnaast hebben betrokkenen bepaalde rechten (zie hieronder bij ‘Uw rechten’): het recht:

 • Om gegevens (camerabeelden) in te zien;
 • Om vergeten te worden;
 • Op beperking van de verwerking;
 • Om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Bewaartermijn camerabeelden

De camerabeelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat NLBeveiliging.nl niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door NLBeveiliging.nl verstrekt aan de volgende derde partijen:

 • Belastingdienst;
 • Accountant;
 • Belastingadviseur en
 • Financiële instellingen.

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats:

 • Belastingdienst: belastingaangifte;
 • Accountant: controleren en opmaken van jaarrekeningen en/of het voeren van financiële administraties;
 • Belastingadviseur: verzorgen van belastingaangiften;
 • Financiële instellingen zoals banken: betalingsverkeer.

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacystatement. Wij verwijzen u naar de websites van de desbetreffende partijen.

NLBeveiliging.nl verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het is voorgaande is alleen anders wanneer:

 1. U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of
 2. nl wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

NLBeveiliging.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door NLBeveiliging.nl digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

 • Burgerlijke Wetboek.
 • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.
 • Wet op de omzetbelasting.
 • Algemene Wet Bestuursrecht.
 • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.
 • Uitvoeringsbeschikking LB.
 • Wet Rijksbelastingen.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Uitvoeringswet AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens

NLBeveiliging.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Heeft u nog vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mailadres: info@nlbeveiliging.nl

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is NLBeveiliging.nl onder meer gebonden aan de volgende wet- en regelgeving:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming en
 • Uitvoeringswet AVG.

Richtlijnen en codes bij verwerking persoonsgegevens

Alle medewerkers bij NLBeveiliging.nl handelen ten aanzien van de door hen te verrichten werkzaamheden in beginsel conform de volgende basisprincipes:

 • Integriteit;
 • Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid;
 • Vertrouwelijkheid;
 • Professionaliteit;
 • Objectiviteit;

Hiernaast hanteren zij de morele normen en waarden en houden zij zich aan de wettelijke privacyregels.

Uw rechten

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u hieronder op een rij.

Inzagerecht

U heeft het recht de door NLBeveiliging.nl verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 • Uw toestemming;
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van NLBeveiliging.nl en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan NLBeveiliging.nl om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat NLBeveiliging.nl de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien NLBeveiliging.nl de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan NLBeveiliging.nl verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoud misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één (1) maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één (1) maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Cookies en WordPress

Wat is een cookie?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Indien u een account hebt en u logt in op onze website, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties één jaar. Als u Herinner mij” selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Bewaren van data

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

WooCommerce betalingssysteem

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door uw bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan u te tonen die u recentelijk hebt bekeken.
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen.
 • Verzendadres: we vragen u om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat u een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar u te verzenden.

We gebruiken cookies ook om producten in uw winkelwagen op te slaan terwijl u door onze site bladert.

Wanneer u producten bij ons aanschaft, vragen we u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden om:

 • u informatie toe te sturen over uw account en bestelling.
 • te reageren op uw aanvragen, waaronder restituties en klachten.
 • betalingen te verwerken en fraude te voorkomen.
 • uw account voor onze winkel in te stellen.
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting.
 • ons winkelaanbod te verbeteren.
 • marketingberichten naar te sturen, als u hiervoor kiest.

Als u een account aanmaakt, worden uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie 7 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort uw naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van functionele cookies ten bate van de werking van de website van www.nlbeveiliging.nl.

Klachtenregeling

NLBeveiliging.nl hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan ons kenbaar worden gemaakt:

 1. Middels het klachtenformulier te vinden op de website nlbeveiliging.nl of
 2. Schriftelijk door de klacht te versturen naar info@nlbeveiliging.nl.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door NLBeveiliging.nl worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van NLBeveiliging.nl (https://www.nlbeveiliging.nl/).

NLBeveiliging.nl kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacystatement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacystatement of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

NLBeveiliging.nl
De Stater 28
5737 RV Lieshout

info@nlbeveiliging.nl
www.nlbeveiliging.nl